Obchodní podmínky SHOP Prague Pride

 1. Všeobecné prodejní podmínky
  1. xxx
   1. Veškeré objednávky učiněné u společnosti Prague Pride z.s., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha – Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 22842730, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22311 (dále jen „společnost“), prostřednictvím internetu a následné smluvní vztahy se řídí Všeobecnými prodejními podmínkami a platnou legislativou. Všeobecné prodejní podmínky (dále jen „VPP“) mají přednost před ostatními prodejními podmínkami. 
   2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit aktuální Všeobecné prodejní podmínky uveřejněním jejich nového znění na těchto webových stránkách.
  2. Registrace
   1. Při vyplňování registrace musí být všechny zadané povinné registrační údaje správné a úplné.
   2. Zákazník se zavazuje informovat bezodkladně společnost o změně adresy nebo jiných změnách prostřednictvím aktualizace svých osobních údajů na těchto webových stránkách.
   3. Před registrací se zákazník musí seznámit s následujícími fakty, které jsou dostupné na webových stránkách e-shopu s názvem – označením „Podmínky užití“, „Ochrana osobních údajů“ a „Všeobecné obchodní podmínky“
    Zákazník je povinen se seznámit také s:
    1. označením zboží nebo služby a popisem jejich hlavních vlastností, (ii) cenou zboží nebo služby, případně způsobem jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
    2. způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění,
    3. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, s informací, že mohou být dodatečně účtovány,
    4. údaji o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalšími podmínkami pro uplatňování těchto práv, které jsou součástí VPP.
  3. Heslo
   1. Při vyplňování registrace bude zákazník vyzván k vytvoření hesla. Toto heslo je povinen zachovat v naprosté tajnosti a nesmí je prozradit ani poskytnout žádné další osobě.
   2. Zákazník je zcela zodpovědný za činnosti související s používáním hesla a zadáváním objednávek, a to i v případě, že k těmto činnostem došlo bez jeho vědomí.
   3. Pokud má zákazník podezření, případně se dozví, že jeho heslo zná či používá jiná osoba, je o tom povinen ihned informovat společnost.
  4. Objednávky
   1. Před podáním objednávky při použití elektronických prostředků bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
   2. Zadáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek se zákazník v souladu s Všeobecnými prodejními podmínkami zavazuje ke koupi vybraného zboží.
   3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že množství výrobků, které společnost nabízí na svých webových stránkách, je omezeno dostupnými skladovými zásobami. Pokud dostupné skladové zásoby neumožní dodávku objednaného zboží, není to důvodem pro vznesení jakéhokoli nároku zákazníka vůči společnosti.
  5. Potvrzení objednávky
   1. Objednávka zadaná na těchto webových stránkách je závazná jejím odesláním.
   2. Společnost má plné právo na odmítnutí objednávky, pokud objednané zboží není na skladě, již se nevyrábí.
   3. Údaje obdržené společností jsou řádným dokladem o zakázce a celé transakci. Údaje, které obdrží platební systém, jsou řádným dokladem o finančních transakcích.
  6. Ceny
   1. Ceny objednaného zboží jsou uvedené v ceníku na webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto ceny nemají zahrnuté DPH a nezahrnují poplatky za doručení.
   2. Poplatky za doručení jsou účtovány podle sazby uvedené na těchto webových stránkách ke dni zadání objednávky.
  7. Doručení
   1. Všechny objednávky potvrzené společností budou doručeny na adresu uvedenou při zadání objednávky.
   2. Společnost vynaloží veškeré úsilí na to, aby bylo zboží doručeno bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 28 dnů po obdržení objednávky.
  8. Ověření zboží
   1. Odpovědnost za ověření množství a stavu zboží při doručení nese zákazník.
   2. Zákazník je povinen v okamžiku příjmu vizuálně zkontrolovat kvalitu zásilky a je-li viditelně poškozena, zásilku odmítnout a nepřevzít, sepsat s řidičem zápis o důvodu nepřevzetí a kopii zápisu (event. foto) zaslat do tří dnů odesílateli.
   3. V případě, že zákazník po převzetí zásilky, která není zjevně poškozena, zjistí, že je zboží poškozeno nebo chybí, musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Práva zákazníka se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména § 2090 a § 2566.
   4. Práva spotřebitele podle zvláštních předpisů tímto nejsou dotčena.
  9. Vrácení zboží
   1. V případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím má zákazník právo toto zboží vrátit, a to do čtrnácti dnů od obdržení objednaného zboží.
   2. Společnost požaduje, aby vrácené zboží bylo v neporušeném stavu, aby u něho byl přiložen příslušný daňový doklad a aby bylo pokud možno v původním balení. U potravin je původní neporušený obalu podmínkou pro případné uznání reklamace.
   3. Jakmile dojde k řádnému vrácení zboží, společnost vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za toto zboží. Zákazník ponese náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží
  10. Platba
   1. Zákazník hradí cenu dodaného zboží dle jeho volby v objednávce: převodem na účet, při jeho převzetí nebo online platbou kartou. Platba na fakturu je možná při splnění podmínek stanovených společností. Zákazník má možnost si tyto podmínky zjistit u společnosti a při jejich splnění je mu udělen souhlas s touto formou úhrady.
  11. Opožděná platba
   1. V případě opožděné platby bude zákazníkovi účtován úrok z nezaplacené částky spolu s náklady na administrativní a právní úkony.
   2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny nové objednávky, dokud nedojde k úplnému zaplacení dlužné částky.
  12. Záruka
   1. Na zboží zakoupené prostřednictvím těchto webových stránek se vztahuje záruka jejich výrobce v souladu s podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci k výrobku.
   2. Podrobné informace o záruce poskytované výrobcem získáte v záručním prohlášení. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonem stanovená práva zákazníka.
   3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
    1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
    2. b) na odstranění vady opravou věci,
    3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
    4. d) odstoupit od smlouvy.
   4. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
   5. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle ust. § 2107 občanského zákoníku :
   6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
   7. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
   8. Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu společnosti.
  13. Poprodejní servis
   1. Pokud se u zboží setkáte s nějakými problémy nebo pokud máte jakýkoli dotaz týkající se jeho provozu, údržby a poprodejního servisu, kontaktujte společnost pro radu či pomoc na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  14. Omezení odpovědnosti
   1. Obrázky a text popisující výrobky uvedené na těchto webových stránkách nejsou předmětem smlouvy a slouží pouze pro informační účely. V případě chyby nebo omylu v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na těchto webových stránkách nenese společnost žádnou odpovědnost.
   2. Aniž by došlo k omezení předmětu těchto Všeobecných prodejních podmínek, žádná reklamace (nehledě na to, zda bylo zboží doručeno, či nikoli) uplatněná ve vztahu k vzniklé škodě nesmí přesáhnout cenu zboží.
  15. Vyšší moc
   1. Společnost vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Nemůže však nést odpovědnost za zpoždění nebo nedodání zboží v důsledku okolností, které nejsou závislé na její vůli. Těmito okolnostmi se rozumí stávky, války, přírodní katastrofy nebo jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu či doručení zboží.
   2. V případě zpoždění či nedodání z titulu vyšší moci se společnost zavazuje splnit své závazky co možná nejdříve a zároveň si vyhrazuje právo rozdělit zbylé dodávky mezi zákazníky odpovídajícím a spravedlivým způsobem.
  16. Rozhodné právo a příslušnost soudu
   1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky se řídí českým právem.
   2. Výlučná příslušnost řešení případných sporů náleží českým soudům.

Prague Pride z.s.  


O prodejci
Kontakt